Jdi na obsah Jdi na menu
 


- päťcípa hviezda - plná, obrátená špicom nahor
- pentagram - jedným ťahom pospájané všetky vrcholy hviezdy, pokiaľ sa bude jednať o formu so špicom nadol, bližšie uvediem
- pentakel - taktiež jedným ťahom pospájané všetky vrcholy, ale forma vždy orientovaná troma špicmi nahor, dvoma nadol.

Niektoré z najstarších nálezov vyobrazenia päťcípej hviezdy

V starovekom Egypte bola päťcípa hviezda/pentagram symbolom boha Hora po tom, čo sa stal hlavným božstvom vládnucim nebeskému svetu.1 Hviezdnaté nebo posiate päťcípymi hviezdami bez spojovacích línií možno nájsť na maľbách v staroegyptských hrobkách.
Pentagram sa vyskytuje aj na etruskej keramike, gréckych a sýrskych minciach.
Druidi ho používali vo forme špicom nahor a bol pre nich označením pre človeka, tak ako aj neskôr v stredoveku.
Päťramenná hviezda rovnako ako pentagram sú častými motívmi zobrazovanými na neskoroantických amuletoch z drahých kameňov, niekedy brúsených drahokamov (gemma). Okolo symbolu bývali vyryté zaklínacie slová (abraxas, abrasax). Mohlo tam byť napísané napríklad meno bohyne zdravia Hygie, vďaka čomu bol jeden z názvov pre pentagram aj signum Hygiae. Ďalšie boli signum salutatis (značka zdravia) a signum Pythagoricum (značka pytagorovcov). U Pythagora a jeho stúpencov bol pentagram posvätným symbolom telesnej a duševnej harmónie, teda aj značkou zdravia. Vytvorili ho predĺžením strán päťuholníka alebo z piatich písmen alpha. Jedným z jeho názvov je teda aj pentalpha. Päť písmen znamenajúcich "buď zdravý" zdobilo často päť jej rohov. Pre pythagorejcov bol pentagram znakom tajomstva, dokonalosti, vesmíru, pozdravu a vzájomného spoznania sa, často ho preto zobrazovali na začiatku listov. Prebrali ho aj novoplatonici.
V hinduistickom symbolizme bola päťcípa hviezda (pravdepodobne sa jedná o plný tvar) znakom Šivu, boha skazy a plodnosti. Jednoduchý päťuholník bol obklopený piatimi trojuholníkmi, ktoré tvorili lúče ohňa vychádzajúce z lingham - kameňa v tvare falusu symbolizujúceho Šivu ako božstvo plodnosti
Za čias raného kresťanstva, v gnosticko-manichejských náboženských komunitách, bol pentagram hlavnou symbolickou značkou. Ich posvätným číslom bolo číslo päť, keďže uznávali päť elementov - svetlo, vzduch, vietor, oheň a vodu. Neskôr túto značku prijali aj mladšie sekty, napr. bogomili na Balkáne. Vyskytuje sa na ich náhrobných kameňoch, niekedy aj v zastretej forme ako päťprstá ruka. Rozšírenosť tohoto symbolu možno svedčí o sile tajného podzemného gnostického prúdu, ktorý sa pred oficiálnou cirkevnou doktrínou skrýval.

Pentagram býval a stále býva často zamieňaný s hexagramom. Z Biblie je pentagram známy aj ako Šalamúnova pečať. Dal ho vraj vytesať do základného kameňa Chrámu. Označuje sa tiež ako Kľúč do kráľovstva nebeského, znamená inšpiráciu a dokonalosť. V Biblii je spomínaný taktiež ako amulet uchovávajúci zdravie a chrániaci pred duchmi zla. Kresťanstvo Šalamúnovu pečať označuje aj ako Nekonečný zväzok a ozajstnú pravdu - je symbolom chápavosti, múdrosti a vzdelania. Každý cíp znamená jednu cnosť - veľkodušnosť, dobrotu (oddanosť), zdržanlivosť, láskavosť (úctu) a pietu. Každý špic sa interpretuje aj ako jedna radosť Panny Márie - Zvestovanie, Narodenie, Zmŕtvychvstanie, Vystúpenie na nebesia a Začiatok vlády.3 Kresťanská ikonografia využíva pentagram ako symbol pre päť rán Ukrižovaného a ako značku zodpovedajúcu kruhu (vďaka uzavretej forme) spojenia začiatku a konca v Kristovi.
Tento harmonicky tvorený päťuholník možno nájsť aj v architektúre - na vitrážach, okenných ružiciach a svorníkoch gotických stavieb (napr. katedrála v Rouene, Francúzsko).

 

Pentagram v stredoveku

Pentagram sa nazýval aj Stopa Večernice (lat. pentangulum, pentaculum - výraz používaný aj pre iné zaklínacie znaky rituálnej mágie) alebo stopa mory ("muří noha", Drudenfuß) - podľa nočnej mory. Možno ju nájsť na alpských skalných rytinách z neskorého stredoveku a raného novoveku. Má apotropejný význam (podľa poverových predstáv má chrániť pred zlými duchmi a čarodejnicami a odvracať nešťastie), dokladá to aj jej spoločný výskyt s kresťanskými a genitálnymi symbolmi, ktoré sa taktiež chápali ako amulety.4 Neskôr sa na zažehnávanie démonov pentagram často vyrezával na starých nosníkoch dverí, prahoch a na dverách salašov.
V stredoveku sa používal ako značka tajných spoločností, stavebných cechov a ako častý zaklínací prostriedok pri magických rituáloch. Zachytáva to aj zaklínacia scéna v Goetheho Faustovi. Pentagram nakreslený na prahu nesmie byť orientovaný špicom von, aby dokázal dokonale zabrániť vstupu zla. Aby obrazec naozaj obsahoval žiadanú magickú silu, musí sa uzavrieť bez akejkoľvek štrbiny. Forma s jedným cípom nahor znamená požehnanie a tradične sa označuje ako znak bielej mágie (tzv. pentakel) a opačná forma ako znak čiernej mágie. Kreslenie prvej formy treba začať na ľavom cípe smerom doprava nadol, až kým obrazec nedosiahne východiskový bod. Druhá forma sa kreslí od spodného cípu smerom doprava nahor. Do znaku čiernej mágie bola neraz vkreslená capia hlava (spolu s obráteným pentagramom sa nazýva Baphomet, niekedy označovaný ako Hviezda zla, obr. 7), do druhého znaku ľudská postava. Človek bol vždy muž s roztiahnutými rukami aj nohami ukazujúcimi na vrcholy pentagramu, pri hlave mal niekedy nápis Adam a pri nohách Eva. Toto zobrazenie sa často nachádza na stredovekých miniatúrach. Človek reprezentuje mikrokozmos v opozícii k makrokozmu. Číslo päť vo vzťahu k číslu šesť reprezentuje mikrokozmos vo vzťahu k makrokozmu, individualitu človeka vo vzťahu k univerzálnemu Človeku.
Alchymisti podobne ako gnostici spájali číslo päť s počtom elementov, ale spájali ho aj ako paralelu s posvätnou kvintesenciou (quinta essentia) bežných štyroch elementov, ktoré symbolizovali kozmickú jednotu/nosť. Boli označované taktiež ako štyri živly a piata duchovnosť. Toto spojenie malo symbolizovať moc spútať alebo zapudiť zlých duchov. Pentagram bol symbolom jednoty ohňa a vody, destilácie, ako ochranná značka tovaru (punc) bol veľmi rozšírený.

 

Úloha v Tarote

Taktiež v Tarotových kartách má pentagram svoj význam - označuje jednu zo štyroch farieb (suít) Malej arkány (z lat. arcanum=tajomstvo), a to konkrétne Mince, označované tiež ako Pentakle či Disky. Každej suite prislúcha jeden živel - Oheň pre Palice (označované aj ako Kopije či Šípy), Voda pre Kalichy (Poháre, Šálky), Vzduch pre Meče a Zem pre Mince. Pentakel (vždy forma s hrotom nahor) symbolizuje telo, telesné pôžitky a vnímanie, praktické schopnosti, konkrétne materiálne podmienky života. Svet Mincí je svetom výsledkov, faktov pojednávajúcich o práci a pospolitom živote, o spojení so zemou, sebauvedomovaní, bezpečnosti. Patria k nemu aj k príslušnému živlu znamenia zverokruhu: Kozoroh, Býk a Panna.
Malú arkánu tvorí 56 kariet predstavujúcich ľudí, stavy a situácie každodenného života, 14 kariet v každej farbe. Štyri prvé sa nazývajú dvorné karty, a sú to Mincová/Kalichová/... Kráľovná, Kráľ, Rytier a Páža. Kráľ býva niekedy zamieňaný za Princa a Páža za Chlapca alebo Princeznú. Majú predstavovať napr. ľudí okolo nás alebo základné vlastnosti. Druhá časť sú tzv. číselné karty, v každej suite očíslované od 1 po 10. Predstavujú rozličné životné situácie. Karta naberá svoj význam vzhľadom na postavenie ostatných kariet, ich farieb a hodnôt. Výklad nie je presne daný, človek sa musí dať viesť vlastnou intuícou, asociáciami kariet a ich kombináciami.
Jeden z mnohých spôsobov vykladania kariet sa nazýva Pentagram. Každá karta je umiestnená pri jednom jeho vrchole, smerom odhora doprava znamenajú veľký cieľ osoby, ktorá si karty vykladá, kam smeruje, čo jej dáva zmysel, čo jej je zaťažko a odkiaľ prichádza.

 

Ústredný symbol slobodných murárov

Veľmi dôležitú úlohu hrá tzv. planúca hviezda (blazing star) v symbolike slobodomurárstva, je to jeden z ich všeobecných v každej krajine používaných symbolov. Už v r. 1735 bola v Anglicku súčasťou lóže. Okolo hviezdy je veniec lúčov, prípadne vychádzajú zo špicov zväzky lúčov alebo plamienkov, v strede je písmeno "G" (obr. 1). Hviezda slobodomurárom pripomína slnko, ktoré svojimi lúčmi ožaruje Zem. "Ľudstvu sa dostáva požehnanie tým, že všetkému na Zemi dáva svetlo a život..."6 Každý stupeň zasvätenia to vysvetľoval inak. V Anglicku podávali výklad iniciovaným už na prvom stupni, v Nemecku na druhom. V Škótsku bolo napr. tridsaťtri stupňov.
Písmeno "G" sa vysvetľuje rôzne: ako gnóza, geometria (jedno z Veľkých kráľovských umení), Boh (Gott, God), gloria, alebo ekvivalent k iod - božskému princípu v srdci zasväteného.
Pentagram je veľmi zriedka sa vyskytujúca heraldická figúra. Nachádza sa napr. na mestskom erbe Schlotheimu v Durínsku (Nemecko), označená ako Drudenfuß (stopa mury). Strieborný pentagram so špicom nadol je umiestnený v tmavozelenom poli, okolo neho je päť šesťcípych plných hviezd a vovnútri ďalšia

Päťcípu hviezdu vybral za symbol umelého pomocného medzinárodného jazyka esperanto (= z lat. dúfajúci, majúci nádej) jeho tvorca - varšavský lekár Ludwig Zamenhof, známy pod pseudonymom Esperanto. Určil za symbol esperantistov hviezdu v tmavozelenej farebnosti s veľkým písmenom "E" vovnútri Zelená farba symbolizuje nádej, päť hrotov vyjadruje päť svetadielov, ktoré má tento nový univerzálny jazyk spojiť. Od r. 1887, kedy bola publikovaná prvá správa o esperante, je tento symbol všeobecne platný až do súčasnosti.

 

Päťcípa hviezda ako politický symbol

Päťcípa hviezda sa teda zaradila aj medzi symboly s ostrými hranami a špicmi symbolizujúce dynamicko-agresívnu (útočnú) revoltu. V heraldike je najrozšírenejším symbolom, má vždy pozitívny obsah. Podľa niektorých interpretácií biela hviezda znamená lásku k slobode a demokracii, možno práve preto sa objavuje v tituloch mnohých denníkov hlavne v USA a anglicky hovoriacich krajinách. Americká zástava "star-spangled banner", kde každému štátu USA prislúcha jedna päťcípa hviezda, je taktiež symbolom slobody. Tzv. Hviezda slobody sa stala obľúbeným symbolom v boji Ázie a Afriky o nezávislosť. Stala sa symbolom povstaleckých organizácií a mnoho krajín ju v rôznom farebnom prevedení prebralo do svojej štátnej zástavy.
Červená päťcípa hviezda sa zaradila medzi symboly s politicko-publicistickým obsahom. Po červenej zástave je najrozšírenejším symbolom komunizmu. Začala sa používať v Rusku po VOSR ako sovietska hviezda značiaca ústrednú moc vrchného Sovietu a prejav mocenského nároku, čoskoro však prerástla do všeobecne používaného komunistického znaku. Spôsobom svojho znázornenia mala pripomínať quasi religiózny symbol prinášajúci spásu a ukazujúci cestu, niečo na spôsob Betlehemskej hviezdy. Mala sprístupniť ľuďom eschatologický charakter komunistickej náuky, špeciálny historický materializmus nasmerovaný do budúcnosti - mala ožarovať cestu k spáse, raju na Zemi, ktorá podľa komunistického pojatia a náuky marxizmu-leninizmu vedie k beztriednosti.
Červená hviezda je bojovým symbolom komunistov. Ľahká reprodukovateľnosť prispieva k jeho rozšíreniu. Červená farba je nevyhnutná, pri čierno-bielej reprodukcii hviezda stráca svoju identitu ako komunistický symbol, môže byť zameniteľná. Preto sa v tlači dopĺňala kladivom a kosákom. Často bola propagovaná v komunistických piesňach, hymnách a politickej poézii, ktorých autori si nezriedka vypožičiavali symboliku priamo z kresťanskej náuky. Vizuálne bola hviezda podporovaná politickou reklamou, nachádzala sa na putovných zástavách, odznakoch, tribúnach, neónoch na vysokých budovách, vežiach a nad fabrickými bránami s cieľom svietiť v noci ďaleko do krajiny. Umiestnili ju na plechové kokardy na vojenské čiapky Červenej armáde, čínskej aj československej.8 Stala sa poznávacím znakom sovietskeho letectva. Prešla do oficiálnej heraldiky sovietskych krajín. Jej popularita stúpala aj tým, že menom Červená hviezda bol nazvaný istý čestný titul, oficiálny tlačový orgán sovietskej armády, ilustrované robotnícke noviny v NDR, maďarská fabrika na traktory, futbalové kluby v mnohých krajinách vrátane Československa atď. Prebrali ju napr. aj robotnícke a partizánske spolky
Po páde komunizmu v r. 1989 bola prvým znakom, ktorý sa odstraňoval.
Päťcípu červenú hviezdu, ale bez kladiva a kosáka, si doteraz ponechalo Rusko ako odznak pre svoju armádu.

 

"Obrátený" pentagram znakom satanizmu

Najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu je obrátený pentagram - tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníženie svätej Trojice, prípadne reprezentuje Kernosa, rohatého nočného lovca. Do pentagramu býva často dokreslovaná hlava capa nazývaného ako Mendézsky kozol, Kozol "tisícera mládí", Čierny alebo Judášsky kozol. Všeobecne sa spolu s pentagramom nazýva Baphomet. Reprezentuje existenciu Satana a zároveň protiklad k Baránkovi božiemu. Je dávaný do súvisu so staroizraelským capom, ktorý býval symbolicky vyháňaný k zlému duchovi púšte Azazelovi. Baphomet bol vraj používaný už templármi ako znázornenie Satana.Rovnako ako pentagram značiaci spojenie ženského a mužského princípu je symbolom mikromágie. Vo vonkajšom kruhu okolo hviezdy môžu byť umiestnené znaky hebrejskej abecedy, pri každom hrote jeden. Čítajúc od spodného cípu smerom doprava je to slovo Leviathan - meno hada/Draka z vodnej priepasti, ktorý býval stotožňovaný so Satanom.9 Nad hlavou capa môže byť umiestnené meno Samael a pri brade Lilith. (Lilith bola Adamova prvá žena, napoly žena napoly had, ktorá ho vraj všetko naučila - ako to na svete chodí. U Izraelitov to bol vraj obávaný démon ohrozujúci rodičky a novorodencov.)
Pentagram v tejto forme umiestnený v kruhu vídať v súčasnosti častejšie než symbol bielej mágie a to napriek tomu, že ani jedna z nich sa nejak výrazne nepraktikuje, povedala by som, že skoro vôbec. K popularite obráteného pentagramu prispieva menšinový hudobný prúd "metal", ktorého texty sa často týkajú práve okultizmu a čiernej mágie. V rámci terénneho výskumu ma zaujímalo, koľko z ľudí nosiacich túto formu pentagramu ako prívesok na krku alebo na tričku vie, čo vyjadruje. Predpokladala som, že to budú vedieť všetci, a prekvapilo ma, že niekoľkí z opýtaných tento symbol pokladali čisto za znak spomínaného hudobného štýlu. Boli vo veku do cca 16 rokov. Veľká väčšina respondentov vedela, o čo ide, i keď sa k satanizmu nehlásili. Približne polovica opýtaných stredného a vyššieho veku pentagram niekedy videla, i keď nie všetci vedeli, že ide o symbol čiernej mágie či satanizmu. Druhá polovica hľadala spojitosť práve s komunizmom alebo predpokladali, že to je Dávidova hviezda (hexagram).
Približne desiatim osobám hlásiacim sa k učeniu satanizmu som položila tri otázky:

1. čo vedia o použití pentagramu vo forme cípom nahor aj nadol v histórii,
2. čo si myslia o význame oboch foriem pentagramu v súčasnosti,
3. čo znamenajú obe formy pre nich osobne.

V odpovediach na prvú otázku sa objavili aj skreslené informácie, ale najčastejšie sa opakoval výskyt u druidov, súvislosť pentaklu s bielou mágiou a pentagramu s čiernou mágiou a satanizmom.
V súčasnosti sa pentagram považuje za magický symbol, ktorý niektorí chápu ako aktívny prvok nielen pri rituáloch (talizman) alebo sa ním len niektorí jedinci chcú zaradiť/hlásia sa k sympatizantom satanizmu. Väčšina vychádza z výkladu Satanskej biblie. Pentagram vraj symbolizuje túžbu po poznaní tajomstiev mystiky, budúcnosť a pentakel šarlatánstvo a túžbu po majetku krytú dobrými úmyslami. Dvaja respondenti uviedli, že na orientácii špicu až tak nezáleží, je to len symbolický, nie magický rozdiel. Sú zástancami teórie že mágia je len jedna, teda sa nedá rozlíšiť na "dobrú" a "zlú", lebo čo je pre jedného dobré je pre druhého zlé (koniec citátu).
V odpovedi na tretiu otázku sa všetci opýtaní satanisti zhodli, že oni preferujú formu špicom nadol a pentakel im osobne nič nehovorí resp. ich nezaujíma. Reprezentuje duchovno, odriekanie pozemských pôžitkov a zaoberanie sa duchovnou časťou osobnosti. Pentagram je pre nich osobným amuletom symbolizujúcim vyrovnanosť, ukľudnenie ich osobnosti a lepší život.

 

Záver

Symbol päťramennej hviezdy používali mnohé kultúry v priebehu dejín. Päťcípa hviezda či už plná alebo "prázdna" (len pospájaných päť vrcholov, čo som zadefinovala ako pentagram) sa objavila v starovekom Egypte, na sýrskych a gréckych minciach, keramike z čias Etruskov, neskoroantických amuletoch - abraxaských gemmách, v hinduizme v podobe symbolu boha skazy a plodnosti Šivu. Pythagorejci a neskôr novoplatonici ju používali ako značku zdravia, druidi na zobrazenie symbolu človeka. Vyskytla sa aj v symbolike ranokresťanských gnostických prúdov napr. na náhrobných kameňoch. V kresťanstve sa označuje termínom Šalamúnova pečať. Pentagram sa dá nájsť aj v architektúre napr. na gotických katedrálach. V stredoveku sa používal na zažehnávanie démonov, bol známy pod názvom Muří noha alebo aj Pentalpha. Vo forme s troma hrotmi smerujúcimi nahor a dvoma nadol bol aktívnym symbolom bielej mágie a otočený čiernej mágie. Do prvej formy býval vkreslovaný človek, do druhej capia hlava, čo sa nazývalo Baphomet. V Tarotových kartách Malej arkány je znakom jednej zo štyroch hlavných farieb - Mincí nazývaných tiež Pentakle. U slobodomurárov bola päťcípa hviezda obklopená lúčmi s vpísaným písmenom "G", tzv. blazing star, jedným z hlavných a všeobecne používaných symbolov. V heraldike sa vyskytuje veľmi zriedka. Plná zelená hviezda s vpísaným "E" je znakom umelého jazyka esperanta. U nás je päťcípa hviezda známa hlavne v červenom farebnosti používaná ako symbol komunizmu. Od 19. storočia sa používala ako znak boja za slobodu v rôznych krajinách. "Obrátená" forma hrotom smerujúcim nadol je symbolom satanizmu. Jej vnímanie prívržencami tohto smeru v súčasnosti som sa snažila zistiť malým prieskumom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Magická univerzita - Discord

(Fur, 18. 11. 2021 11:40)

Dobrý deň, chcel by som všetkých informovať o novom serveri na Discorde, kde preberáme mágiu a všetko s ňou spojené. Pomôžte nám rozbehnúť tento náš nový server.

Budeme sa na vás všetkých tešiť: https://discord.gg/aFhpVwQ7sr

Black metal

(Black metal , 3. 12. 2017 9:10)

Počúvam black-metal napr. Cradle of filth a Gorgoroth a satana neuznávam e ešte ktomu chodim na naboženstvo

Re: Black metal

(Blackmetalhead, 6. 10. 2020 22:40)

Môj človek...Obrátený pentagram je aj symbolom metalovej hudby nie len satanizmu...Rovnako ako obrátený kríž je symbolom satanizmu a rovnako aj kresťanstva (symbol svätého Petra)

Metal...

(domi, 29. 8. 2012 22:22)

všetkko je pekne vysvetlené, ja nosim pentagram s cipom jednym nahor =) ... ale Metal sa nikdy nespajal so Satanismom...lool pozrite si film Heavy metal.. alebo dokument o metale.. tam tito hudobnici hvooria že chori su ludia ti ktori si myslia že metalisti musia byt hned satanisti pretože s tym to nema nič spoločne ! dakujem .. len moj nazor =)

Re: Metal...

(Liliana..., 9. 11. 2013 13:37)

JA mám rada EMO, ale počuvam metal... :D

Re: Metal...

(Kitty, 5. 7. 2014 12:53)

Takisto počúvam metal, a vobec si nemyslím žeby tento štýl bol založený na stanizme. Alebo aspoň, ako ktorá kapela. Niekotrý sú vášnivý stanisti a prezentujú to aj textami, vzhľadom a čo ja viem čím ešte. Ale aby všeobecne bol metal o satanizme, to nie. Určite nie. Teda aspoň to čo počúvam ja, nie je o čiernej mágii. :D

Veľa ľudí si to totižto môže mýliť s textami o anjeloch, rôznych mystiyckých a nadprirodzených spomenutiach v texte, ktoré metal má.
Metal je skor o mystike ako o priamom satanizme.

Inak super článok, celkovo aj blog, veľa som sa dozvedela. Budem tu určite chodiť častejšie, zaujímam sa o takéto veci :)

Re: Metal...

(Karkulka, 11. 9. 2015 19:04)

Súhlasím..som metalistka od 16r a som /aj som bola pokojný typ človeka, čo chodil do kostola ,mal rad motorky,nepila som nikdy alkohol ani nefajčila, mala som priatela a nestriedala chlapcov -je smiešne to takto spájať s nejakým satanizmom. Ale mala som kamarata ,ktorý pozná death-metal a požičal mi vtedy ešte kazetu.Otrasná hudba už len na počutie...To či metalisti "fičia " alebo nie na drogách, to nieje pre druh hudby , ktoru hraju ale preto aký sú ako ludia. Korn ako skupina napríklad neznie dobre ale verím tomu,že satana k tomu určite nepotrebuje :)

Pentagram

(Zdeno, 10. 12. 2013 16:30)

Ešte som nikde nanašiel tak fundovaný výklad pojmu "pentagram". Naozaj veľmi dobre spracované, je vidieť, že písateľ mal veľmi dobre pramene, a že táto problematika ho aj vášnivo zaujíma.
Keď si však pozrieme diskusné príspevky k článku, tak je zarážajúce, koľko písateľov nemá ukončené základné vzdelanie (praudu, visvetlené, definycia, OPÝSANÉ !!!).

Satanizmus

(Zolo, 23. 10. 2013 16:21)

Pentagram je super viem že má v sebe silu dal som si ho vikerovat

Satanizmus

(Zolo, 23. 10. 2013 16:16)

Chcem mat v živote šťastie zdravie a a s moje deti boli stastne

pravda o pentagrame

(neznami, 30. 9. 2013 19:48)

je to dobrý článok veľmi špecificky opysane ale je tu este niečo dôležité nie je tu opysana skutočná pravda o pentagrame rád by som sa zoznámil stov spôsobov ktora napysala tento článok ak by mal mala záujem a povedal pravdu o pentagrame moja adresa atlantiss1@pokec.sk a este niečo rád by som sa zoznámil aj stovtou osobov pokrvny potomok ozvy sa

pentagram

(kristin, 6. 7. 2013 23:50)

Ja som si dala vytetovat na krk pentagram a zatial som sa stretla iba s jednym duchom vydela som na oblohe divne veci potom bola tma a v tme sa mi zjavovalo 666 a nakoniec som mala divny sen o satanovi ale inak vsetko v pohode :-)

Re: pentagram

(moloch, 9. 9. 2013 14:54)

nijaka definycia naco sa da pouzit

Re: pentagram

(moloch, 9. 9. 2013 15:07)

kika duchovia a pentagram hm... a cislo 666 bolo novonarodenec ked pentagram a dabli chodili po zemi

Pokrvný potomok

(AlexandraLei, 21. 6. 2013 0:54)

Len vyvolený vedia pravdu o Pentagrame.
Dosť dobrý článok:)

pentagram

(Azazel, 28. 4. 2011 12:57)

rozumne vysvetlene, schvalujem ! velmi dobre

Pentagram

(Ina, 13. 4. 2011 10:14)

Ja tiež nosím na krku zlatý pentagram a má silu dostala som ho do daru: 4 archanjeli a na vrchu Boh, je to najsilnejšia ochrana

super

(dark angel, 4. 12. 2010 15:09)

je to tu velmi super visvetlené a ano je to tak musí biť aj niečo dobré aj zle ale je to jejeden celok

paci sa mi

(edita, 6. 3. 2009 15:36)

tu je vsetko naozaj pochopitelne vysvetlene..tu sa mozem dozvediet vsetko co chcem a potrebujem vedie aby som mala jasno v tychto veciach..

Re: paci sa mi

(bobo, 13. 8. 2010 17:02)

mate vy praudu